The Latest

Dekkingen

U kunt kiezen voor een basismodule of voor een meer uitgebreide verzekering waarbij bijvoorbeeld de woningverzekering en een familiale verzekering of verzekering rechtsbijstand gebundeld worden. Met de basisverzekering kunt u al enigszins gerust zijn: u bent voorbereid op de meest zorgwekkende situaties. Sinds 1 maart 2006 is elke brandverzekering bovendien wettelijk verplicht dekking te bieden tegen natuurrampen zoals aardbevingen, aardverschuivingen of overstromingen. Er is geen onheil of u kunt er zich tegen verzekeren. De basismodule kunt u immers naar eigen behoeften uitbreiden met bijkomende waarborgen.

De dekking die u kiest wordt grotendeels bepaald door de te verzekeren waarde van uw  huis en de inhoud ervan. Om die waarde te bepalen, kunt u het evaluatierooster van uw verzekeringsmaatschappij gebruiken. Aan de hand van een vragenlijst krijgt u dan inzicht in het te verzekeren kapitaal en in wat voor u de beste woningverzekering is. Naast dit evaluatierooster zijn er nog andere methodes om de te verzekeren waarde van huis en inboedel te bepalen:

 • U kunt een onafhankelijke expert om een expertise vragen.
 • U kunt uitgaan van het geschatte totaal aantal m² van uw woning. Dit aantal vermenigvuldigd met een bedrag per m², geeft een richtbedrag voor de totaal te verzekeren waarde. Soms wordt bij dit bedrag nog de ‘afwerking’ bijgeteld.

Als u kiest voor het evaluatierooster of voor de onafhankelijke expertise, hebt u als voordeel dat er geen evenredigheidsregel is.

Dekkingen – Basismodule

Kleine verschillen daargelaten vergoedt de basismodule brandverzekering van de meeste verzekeringsinstellingen doorgaans de schade veroorzaakt door:

 • Brand: niet alleen schade veroorzaakt door de brand zelf, maar ook schade door een explosie of implosie, blikseminslag, rook- of roetschade enz.
 • Elektrische risico's: schade aan elektrische apparaten (wasmachine, koelkast) of elektronische toestellen (computer, televisie) veroorzaakt door kortsluiting, overspanning, temperatuurschommelingen enzovoort. Ongewilde ontdooiing van de inhoud van uw diepvries wordt als ‘elektrische schade’ beschouwd. Zelfs de elektrocutie van huisdieren valt onder deze waarborg.
 • Water: de woningverzekering dekt waterschade die het gevolg is van een breuk in de waterleidingen, een lek, waterinsijpeling via het dak, overgelopen sanitaire installaties enz. De waterschade veroorzaakt door aquariums en waterbedden wordt door sommige verzekeraars wél vergoed terwijl andere deze schadegevallen expliciet uitsluiten uit de basisverzekering. Gevolgschade van wegvloeiende stookolie – bijvoorbeeld bodemsanering die achteraf dient te gebeuren – zit soms vervat in de waarborg ‘waterschade’ maar kan afhankelijk van uw verzekeraar ook als uitsluiting beschouwd worden. Goede verzekeringscontracten dekken ook de opsporingskosten en de herstelling van het lek in de waterleiding.
 • Storm en hagel: niet alleen schade veroorzaakt door storm en hagel wordt vergoed, maar ook schade door sneeuw- of ijsdruk. De schadeloosstelling kan echter nogal variëren. Schade door sneeuwdruk wordt onbeperkt vergoed terwijl dat bij stormschade doorgaans niet het geval is; daarnaast gelden ook bepaalde uitsluitingen.
 • Glas: het breken of barsten van ruiten, door condensatie ondoorzichtig geworden dubbel glas, sanitaire schade, schade aan zonnepanelen, lcd- of plasmaschermen, schade aan veranda’s. Als uw inboedel verzekerd is, dekt de verzekering ook schade aan ‘roerende’ ruiten zoals het glas van kasten of tafels, spiegels, het aquarium enz.
 • Natuurrampen: sinds maart 2006 moeten woningverzekeringen verplicht dekking bieden tegen natuurrampen als overstromingen, aardbevingen, grondverschuivingen en overlopende openbare rioleringen. Bij deze waarborg spelen echter vaak ‘de kleine lettertjes’. Sommige maatschappijen stellen bijvoorbeeld dat een aardverschuiving niet te wijten mag zijn aan een overstroming of een aardbeving. Dit is echter bijna altijd het geval! Bij andere maatschappijen zit een grondverschuiving dan weer vervat in de definitie van ‘overstroming’. Feit is dat deze waarborg vaak voor de nodige onduidelijkheid en onzekerheid zorgt.
 • Aanraking door vreemde voorwerpen: of in begrijpelijke taal gesteld: schade veroorzaakt door de botsing met voorwerpen, dieren of voertuigen inclusief vallende bomen, hijskranen enz.
 • Vandalisme of kwaad opzet van derden: daaronder verstaat men onder meer de schade die ontstaat doordat vandalen graffiti op de voorgevel spijten. Eén bepaalde verzekeraar dekt zelfs de schade veroorzaakt door de huiszwam.
 • Arbeidsconflicten en aanslagen: met name de materiële schade die ontstaat door stakingen of lock-out en de schade veroorzaakt door aanslagen en andere vormen van oproer. Onder deze waarborg valt ook de materiële schade die voortvloeit uit maatregelen die door de overheid of bevoegde instanties worden genomen om uw verzekerde goederen te beschermen of te vrijwaren.
 • Aansprakelijkheid woning:
  • Huurdersaansprakelijkheid: als huurder bent u aansprakelijk voor schade in het door u gehuurde pand; de eigenaar kan de daaruit voortvloeiende kosten op u verhalen.
  • Verhaal van huurder/gebruiker: het omgekeerde geldt echter ook. Als de bezittingen van de huurder schade oplopen door een fout van de eigenaar, moet deze laatste de huurder daarvoor vergoeden.
  • Verhaal van derden: schade aan derden door uw woning en inboedel, of door bepaalde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een brand in uw woning die overslaat naar de buren. Als eigenaar bent u aansprakelijk voor de ontstane schade.

Pas bij een schadegeval weet u wat u aan uw verzekeraar hebt. Een goede verzekeraar vergoedt u niet alleen snel en correct maar biedt u ook alle mogelijke bijstand: 24u op 24, 7 dagen op 7.

 

Dekkingen – Bijkomende opties

Met de basismodule van de brandverzekering kunt u al een stuk geruster leven. Vindt u dat er toch nog verontrustende hiaten in de dekking zijn, dan kunt u opteren voor een complete en optimale verzekering waarbij ook bijvoorbeeld uw rechten, uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van uw naaste familie beschermd worden. Zo kunt u zich al dan niet verzekeren voor:

 • Onrechtstreekse verliezen: bijkomende uitgaven zoals de huur van een tijdelijke verblijfplaats (of hotelkosten), kosten voor de heraanleg van de tuin, telefoonkosten, administratieve kosten, bijkomende expertisekosten, de kosten die worden gemaakt om het gebouw voorlopig ontoegankelijk te maken en eventueel ook de daaruit voortvloeiende kosten van bewaking, enz.
  Bij bepaalde verzekeringsinstellingen hebt u met deze aanvullende waarborg bovendien recht op een forfaitair hogere schadevergoeding voor brand, storm, waterschade en glasschade (bv. 10% hogere uitkering).
 • Diefstal: diefstal wordt enkel gedekt als u meer premie (bijpremie) betaalt. De polis dekt doorgaans ook de schade die het gevolg is van de inbraak bijvoorbeeld kapotte deuren, beschadigde kasten, kapotgesneden zetels, leeggespoten brandblusser enz.. Medische kosten bij een diefstal met geweld vallen ook onder deze waarborg. Zelfs als er enkel een poging tot diefstal is geweest, wordt de daaruit voortvloeiende schade gewaarborgd. En ook als u in het buitenland met geweld wordt beroofd of bij diefstal in uw hotelkamer of gehuurd vakantieverblijf, komt uw woningverzekering tussenbeide (zij het voor een bepaald maximumbedrag).
  De beste contracten brandverzekering dekken zelfs diefstal gepleegd door medewerkers van de verzekeringnemer.
 • Gestalde voertuigen: Deze waarborg dekt de schade (tot op zekere hoogte) aan de voertuigen die in het gebouw of de onmiddellijke omgeving geparkeerd zijn (motoren, caravans, motorboten, jetski’s)
 • Juwelen: diefstal of beschadiging van juwelen is gedekt in de basismodule maar doorgaans slechts voor een bepaald maximumbedrag voor uw hele collectie. U kunt echter een extra verzekering tegen eerste risico nemen waardoor uw kostbare juwelen verzekerd zijn voor het bedrag dat uw in uw polis laat vastleggen.
 • Rechtsbijstand woning: juridische bijstand en advies in geval van geschil
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: deze optie is een absolute aanrader want het gevaar zit vaak in een klein hoekje en de gevolgen kunnen immens zijn. Deze extra waarborg beschermt u tegen de financiële consequenties van een onhandigheid van uzelf, uw kinderen, de huisdieren die deel uitmaken van uw gezin, zelfs van uw babysitter of poetsvrouw, begaan tegenover derden. De verzekering dekt niet alleen de stoffelijke schade (bv. een gebroken ruit) maar ook de lichamelijke schade (kwetsuren). Als u kind tijdens het spelen de buurjongen verwondt, zal deze bijkomende optie de hospitalisatie-, heelkundige en revalidatiekosten vergoeden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>