The Latest

Iedere verzekeringsmaatschappij heeft haar eigen beperkingen en uitsluitingen vastgelegd. Als u geconfronteerd wordt met een schadegeval is het dus belangrijk dat u weet wat uw woningverzekering waarborgt en wat niét. Vooral dat laatste bespaart u de nodige onzekerheid, teleurstellingen en nutteloze discussies in geval van schade.

Allerisicopolissen verzekeren u – zoals de naam reeds duidelijk maakt – voor alle risico’s behalve wat expliciet wordt uitgesloten in de algemene voorwaarden van uw verzekering. Uiteraard mits u als een goede huisvader omgaat met uw woning en bezittingen, zoniet kunnen bepaalde waarborgen uitgesloten worden. Denk bijvoorbeeld aan een jarenlang slecht onderhouden schoorsteen die de oorzaak van woningbrand blijkt te zijn. Ook het niet-naleven van bepaalde voorzorgsmaatregelen of de schade als een gevolg van slecht onderhoud kan ervoor zorgen dat uw verzekeraar weigert u schadeloos te stellen.

Worden onder meer uitgesloten van schadeloosstelling bij de respectieve waarborgen:

 • Brandschade: de aanwezigheid van brandbare materialen in de buitenmuren kan tot een beperking van de dekking leiden.
 • Elektrische mankementen: de verzekering dekt nooit schade te wijten aan slijtage van elektrische toestellen, schade voortvloeiend uit een fabricagefout of uit de herstelling die onder de garantie van de verkoper, fabrikant of hersteller valt of schade veroorzaakt door toestellen die ongeoorloofde aanpassingen hebben ondergaan (d.i. wijzigingen waardoor de oorspronkelijke kenmerken van het apparaat veranderd zijn).
 • Waterschade: De beschadigde toestellen die voor de waterellende hebben gezorgd, worden doorgaans niet vergoed. Bij waterschade door vorst moet u vaak kunnen aantonen dat u de nodige voorzorgsmaatregelen hebt genomen (bv. leidingen laten leeglopen of de watertoevoer afsluiten ingeval de woning meer dan twee weken onbewoond blijft). De dekking voor schade door verouderde leidingen is vaak beperkt.
 • Storm- en hagelschade: Bij deze waarborg nemen de verzekeringsinstellingen wel eens uiteenlopende standpunten in. Schade door druk van sneeuw wordt doorgaans volledig gedekt terwijl dat bij stormschade zelden het geval is. Bepaalde maatschappijen vergoeden enkel stormschade als ook andere gebouwen in de buurt beschadigd zijn of bij een wind van meer dan 80 km per uur of windkracht 7. Ook antennes, afsluitingen, zonneluifels, satellietschotels en dergelijke worden vaak van dekking uitgesloten.
 • Glasbreuk: Sommige verzekeraars dekken niet de schade aan zonnecollectoren, broeibakken, uithangborden van meer dan 5360 euro, luchters, optische glazen, ruiten van motorrijtuigen, schade van krassen of afschilferingen…
 • Natuurrampen: bepaalde verzekeraars vergoeden niet de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een overstroming of het overlopen van de openbare riolering (zie hiervoor). Zijn vaak evenmin gewaarborgd – en deze opsomming is niet exhaustief: de schade aan constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn, schade aan vervoerde goederen, aan niet-binnengehaalde oogsten, aan de levende veestapel buiten het gebouw enz.
 • Kwaadwilligheid en grove fout: het spreekt vanzelf dat schade ten gevolge van kwaadwilligheid, grove schuld, schade met opzet veroorzaakt, schade door dronkenschap, weddenschappen, uitdagingen en misdaden niet vergoed wordt. Wordt evenmin vergoed: schade veroorzaakt door andere dan huisdieren. Daarbij is echter de vraag wat wel en wat niet onder de categorie ‘huisdieren’ valt.
 • Gevolgen van slecht onderhoud
 • Diefstal: als blijkt dat uw woning meer dan het toegestane aantal maanden onbewoond was, vervalt de waarborg.
 • Oorlog: inclusief burgeroorlog, militaire bezetting, opeising of verbeurdverklaring door de overheid
 • Schadelijke stoffen: schade veroorzaakt door bronnen van ioniserende stralingen, atoomwapens, kernbrandstof, radioactief afval, asbest e.d. wordt in geen enkel geval vergoed.
 • Schade veroorzaakt door werkzaamheden aan het gebouw
 • Schade veroorzaakt aan goederen buiten het gebouw
 • Internetverrichtingen:  Eén bepaalde verzekeringsinstelling heeft zelfs een aantal internetverrichtingen opgenomen in de lijst van niet-gedekte schadegevallen!

De lijst is niet beperkend, iedere polis kan meer of minder uitsluitingen hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>